fbpx

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

 

1. Dane Administratora

 

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Marcin Prokopiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MP Advisory, NIP: 6891224370, REGON: 181119410, adres do korespondencji: Marcin Prokopiuk, ul. Wspólna 70 piętro 5, 00-687 Warszawa (dalej jako: „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email kontakt @ businessupdate.pl.

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

 

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

 

(i) świadczenia usługi newsletter;

(ii) umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Stronie www;

 

b) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem;

 

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

 

(i) marketingu produktów i usług własnych Administratora lub podmiotów trzecich, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów lub usług Administratora lub podmiotów trzecich uwzględniającej preferencje użytkowników Strony www;

(ii) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Stronie www, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest opieka nad użytkownikami Strony www oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

(iii) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 

3. Przekazywanie danych osobowych

 

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony www lub Newslettera, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter, korzystania z formularzy zgłoszenia na szkolenie oraz umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Stronie www, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

5. Przysługujące prawa

 

Prawo dostępu do danych

 

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

 

Prawo do sprostowania danych

 

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia danych

 

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

 

Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, cofnęliście Państwo zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

 

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

 

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 

kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

 

Prawo do wycofania zgody

 

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: kontakt @ businessupdate.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Marcin Prokopiuk, ul. Wspólna 70 piętro 5, 00-687 Warszawa.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Pliki cookies

 

Czym są pliki cookies i do czego służą?

 

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz Stronę www. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Twojego urządzenia, poznania Twoich preferencji, a także zbierania informacji na temat Twoich wcześniejszych działań na Stronie www.

 

Jakich plików cookies używamy?

 

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

 

Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności Strony www działały poprawnie.

Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie ze Strony www jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania ze Strony www.

Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez Stronę www można podzielić na następujące kategorie:

 

A. Pliki cookies konieczne;

B. Pliki cookies wydajności;

C. Pliki cookies funkcjonalne;

 

Pliki cookies konieczne: Zawsze Aktywne

 

Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Twoje dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie ze Strony www bądź znacznie to utrudni.

 

Pliki cookies wydajności: 

 

Pliki z tej kategorii gromadzą informacje, które mówią, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane po to, aby usprawnić działanie strony. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox), które pojawi się po otwarciu Strony www. Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

 

Funkcjonalne Pliki cookies:

 

W plikach tego typu zapisywane są informacje o Twoich wyborach, dzięki którym możemy zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje. Na przykład w plikach cookie tego typu mogą być przechowywane informacje na temat numerów śledzenia wpisywanych w aplikacjach. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox), które pojawi się po otwarciu Strony www. Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

 

Jak długo przechowujemy pliki cookies?

 

Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie Strony www lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Stałe pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 

Jak zarządzać plikami cookies?

 

Należy pamiętać, że jeśli nie wrazisz zgody na działanie plików cookies, nie będziesz w stanie w pełni korzystać z niektórych elementów Strony www np. nie będziesz mógł korzystać z funkcji personalizacji Strony www.

 

Pamiętaj o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

 

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Masz również możliwość wyłączenia następujących plików cookies:

 

Możesz wyłączyć pliki cookie „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Możesz wyłączyć Insight Tag of LinkedIn, modyfikując ustawienia użytkownika na stronie LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/

 

7. Zmiany w Polityce prywatności

 

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Strony www spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Strony www.

 

Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych w osobie Marcin Prokopiuk, z którym można skontaktować się przez kontakt @ businessupdate.pl lub w korespondencji na adres Marcin Prokopiuk, ul. Wspólna 70 piętro 5, 00-687 Warszawa.